Group Photo Spring 2020
Group Photo Spring 2020
Group Photo Summer 2017
Group Photo Summer 2017
Group Photo Summer 2016
Group Photo Summer 2016
Group Photo Spring 2016
Group Photo Spring 2016

Ke Liu, Yanxiao Ma, Jue Wang, Tyra Douglas, Nelly Kaneza, Zhichao Shan, Xiaoniu, Peng, and Shanlin Pan

Group Photo Fall 2014
Group Photo Fall 2014

Yanxiao Ma, Jia Liu, Shanlin Pan, Nelly Kaneza, Archana Panikar, Zhichao Shan, and Jue Wang

Group Photo Fall 2014
Group Photo Fall 2012

Caleb Hill, Zhichao Shan, Cailing Xu, Jia Liu, Shanlin Pan, Robert Bennett, Jue Wang, Daniel Clayton, and Hongwei Geng

Group Photo Fall 2011
Group Photo Fall 2011

Shanlin Pan, Caleb Hill, Robert Bennett, Karson Brooks, Fraser Mole, Daniel Clayton, and Hongwei Geng

2010-group-picture
Group Photo Summer 2010

Shanlin Pan, Caleb Hill, Stephanie Wang, Daniel Clayton, and Michelle Benoist